Thumbnail

Gretha Tunberg uppmanade ungdomar världen över att strejka för klimatet den 15

mars och hundratals städer världen över valde att delta. Men här i Lund blir de

strejkvilliga eleverna bemötta med hot och varningar. Trots att det går emot skolornas

policy.

I februari bestämmer sig några elever från Spyken att sprida ett mejl som uppmanar andra

elever till att strejka för klimatet den 15 mars. De hänvisar också till ett event på facebook

som dagarna innan strejken har nästan 2000 intresserade. Men då blir eleverna på Spyken

och Katedralskolan varnade av sina rektorer. Spykens rektor Petra Karlsson skriver i sitt

meddelande: “Den som väljer att delta och därmed missar undervisningen får ogiltig

frånvaro. I vissa fall kan det leda till indraget studiemedel. Dessutom kan det få

konsekvenser i enskilda kurser.” Meddelandet Katedralskolans rektor Ingalill Fritzon skrev

på Katedralskolans utbildningsplattform v-klass är borttaget och går därför inte att visa. Både

meddelandet och valet att radera det är betänkligt då det nu inte går att bevisa vad Fritzon

skrev eller att hon ens gav ut ett meddelande.

Vid första anblick ser dessa meddelanden harmlösa ut, som att de bara lades upp i

informativt syfte, men när man tittar närmare på dem märker man att de är värda att

ifrågasätta. Det första som är problematiskt med det rektorerna skriver är att det inte är helt

sant utan vinklade för att avskräcka eleverna från att delta i strejken. På CSNs hemsida

skriver de: “Riktlinjen är att skolan ska ha sett ett mönster av upprepad frånvaro innan ni

skickar en rapport till CSN. Det innebär att frånvaron uppgår till minst fyra timmar under en

30-dagarsperiod och att frånvaron skett vid upprepade tillfällen.” Detta framgår varken i

Fritzons eller Karlssons meddelande vilket är diskutabelt och gjorde att meddelandena fick

en avskräckande effekt och bidrog till att det spreds falska rykten om CSN-indrag vilket

gjorde att många inte vågade strejka fast att de egentligen ville. Men det var också många

som valde att gå ut i strejk som protest mot de hotfulla meddelandena.

Spykens rektor avvisar kritiken mot sitt meddelande i en artikel från aftonbladet och säger att

det bara var en markering och en fråga om att sprida information. Men både det faktum att

meddelandena var formulerade på ett så partiskt sätt och att de var utgivna så nära på

strejken talar för att meddelandena faktiskt var menade att verka mot strejken. Om

rektorerna bara hade velat sprida information om vad konsekvenserna kan bli vid en strejk

skulle de ha bifogat en länk till CSN:s hemsida eller givit ett citat istället för att måla upp ett

skräckscenario för eleverna om indragna CSN och underkända kurser. Det är inte säkert att

någon av rektorerna egentligen ville motverka strejken men det är ändå deras ansvar att se

till att informationen de ger inte är missvisande och i min åsikt är det oansvarigt att blunda

för vilka konsekvenserna kan bli om de meddelar en viss sak på ett visst sätt. Både Karlsson och Fritzon är rektorer och det är deras ansvar att tänka på hur de meddelanden de lämnar

ut till deras elever kan tolkas och uppfattas.

Rektorn på Spyken pekar i sitt försvar mot kritiken också på att skolan inte kan ge sina

elever giltig frånvaro för att vara med i strejken eftersom att det hela då förlorar sin effekt.

Detta håller jag med om men jag tycker också att det är helt orelevant i den här frågan. Det

som gör eleverna på skolorna upprörda är inte att deras rektorer inte ger dem giltig frånvaro

för att strejka för klimatet utan att de försöker få elever att avstå från att delta i strejken

genom att visa upp exempel på skrämmande konsekvenser.

Katedralskolan och flera av Lunds andra gymnasium har många högpresterande elever som

bryr sig i hög grad om sin utbildning. Därför är det extra problematiskt av rektorerna att dra

kortet om att deras utbildning kan bli lidande om de strejkar eftersom att de vet att eleverna

prioriterar skolan högt och att de troligen kommer att låta bli att strejka om det finns chans att

det kommer att skada deras utbildning.

Givetvis ska rektorer inte uppmana sina elever att skolka men det är inte samma sak som att

avskräcka dem från att strejka för miljön när de dessutom tydligt bryter mot sina egna regler

genom att göra det.

Fritzons agerande mot strejken går alltså emot flera av Katedralskolans mål och visioner. I

Katedralskolans miljömål är första punkten att Katedralskolan ska “stärka miljömedvetande,

engagemang och handlingsberedskap hos elever/studerande och anställda “. Hur går det

ihop med att Fritzon försöker få elever att avstå från skolstrejken för klimatet?

Denna handling går också direkt emot Katedralskolans visioner som de skriver om på deras

hemsida. Katedralskolans vision är att en elev på Katedralskolan ska vara ska vara kunnig,

djärv, tänkande, balanserad, vidsynt, ansvarstagande och kommunikativ. Men när eleverna

sedan visar prov på dessa egenskaper agerar rektorn genom att försöka avskräcka dem.

Vad säger det om rektorernas pålitlighet? Vad säger det om visionerna och målen? Eller

gäller dessa visioner kanske bara när det passar Katedralskolans ledning?

Källor:

https://lund.se/globalassets/katedralskolan/relaterade-dokument/miljomal-och-miljopolicy.pdf

https://www.expressen.se/kvallsposten/lundaskola-varnar-elever-som-planerar-att-strejka/

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/vm4kEX/skola-stoppar-elever-fran-att-klimatstrejka

https://www.csn.se/download/18.3dd372ef161455237a9299/1517478798864/Info%20till%20

skolorna%20om%20skolk.pdf

https://lund.se/katedralskolan/om-skolan/

Skriven av: Elsa segerström.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *